Po spotkaniu - Analiza Wskaźników.

Zgodnie z obietnica ze spotkania. Analiza dotyczy zadania konkursowego i przykładu omawianego na warsztatach. Warunki i zgłoszenia na maila podanego na spotkaniu.

Analiza wskaźników:

1. Płynność:

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej = aktywa bieżące / pasywa bieżące
Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej = (aktywa bieżące- zapasy – rozliczenia międzyokresowe czynne) / pasywa bieżące

Aktywa bieżące obejmują zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu i środki pieniężne.
Pasywa bieżące, to suma zobowiązań krótkoterminowych oraz funduszy specjalnych.

Dla poprzedniego roku:
Aktywa bieżące= 20210792,290+52744861,000+0,000+723503,800=73679157,09
Pasywa bieżące= 39071066,680+671669,560=39742736,240
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej = 73679157,09/ 39742736,240 = 1,854
Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej =(73679157,09- 20210792,29-665620,41) /39742736,240=1,328

Dla bieżącego roku:

Aktywa bieżące=20224155,010+77689841,640+0,000+970972,280=98884968,93
Pasywa bieżące=60982284,750+715116,540=61697401,29
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej =98884968,93/61697401,29=1,602

Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej =(98884968,93-20224155,01-539334,53) /61697401,29=1,266

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej

Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej

Dla bieżącego roku

1,602

1,266

Dla poprzedniego roku

1,854

1,328

2. ZARZĄDZANIE AKTYWAMI

Udział aktywów bieżących w majątku ogółem = aktywa bieżące / majątek ogółem *100
Udział pasywów bieżących w majątku ogółem= pasywa bieżące / majątek ogółem*100
Współczynnik rotacji zapasów = sprzedaż / zapasy
Odroczenie wpływów ze sprzedaży = należności / (sprzedaż roczna/360)
Współczynnik rotacji aktywów = sprzedaż / całkowite aktywa
Współczynnik rotacji środków trwałych = sprzedaż/ środki trwałe

Dla poprzedniego roku:

Udział aktywów bieżących w majątku ogółem = 73679157,09/108185481,550*100= 68,1
Udział pasywów bieżących w majątku ogółem=39742736,240/108185481,550*100=36,73
Współczynnik rotacji zapasów = 418068147,94 / 20210792,29=20,685
Odroczenie wpływów ze sprzedaży = 2699481,01/( 418068147,94   /360)= 2dni
Współczynnik rotacji aktywów =418068147,94   /108185481,550=3,864
Współczynnik rotacji środków trwałych =418068147,94 /30218773,62=13,834

Dla bieżącego roku:

Udział aktywów bieżących w majątku ogółem = 98884968,93/129801469,380*100=76,1
Udział pasywów bieżących w majątku ogółem=61697401,29/129801469,380*100=47,5
Współczynnik rotacji zapasów = 363273160,08/20224155,010=17,96
Odroczenie wpływów ze sprzedaży = 2371168,730 / (363273160,08   /360)= 2dni
Współczynnik rotacji aktywów =  363273160,08/129801469,380=2,798
Współczynnik rotacji środków trwałych =  363273160,08 /27546797,580=13,187

Dla poprzedniego roku

Dla bieżącego roku

Udział aktywów bieżących w majątku ogółem

68,1

76,1

Udział pasywów bieżących w majątku ogółem

36,73

47,5

Współczynnik rotacji zapasów

20,685

17,96

Odroczenie wpływów ze sprzedaży

2dni

2dni

Współczynnik rotacji aktywów

3,864

2,798

Współczynnik rotacji środków trwałych

13,834

13,187

3. ZARZĄDZANIE ZADŁUŻENIEM

Współczynnik ogólnego poziomu zadłużenia = dług całkowity / aktywa całkowite
Udział zobowiązań krótkoterminowych w zobowiązaniach ogółem= zobowiązania krótkoterminowe / zobowiązania ogółem*100%

Dla poprzedniego roku:

Współczynnik ogólnego poziomu zadłużenia =39742736,24 /108185481,550=36,7%
Udział zobowiązań krótkoterminowych w zobowiązaniach ogółem=39742736,240/39742736,240*100%=100%

Dla bieżącego roku:

Współczynnik ogólnego poziomu zadłużenia =61697401,29 /129801469,380=47,5%

Udział zobowiązań krótkoterminowych w zobowiązaniach ogółem=61697401,290/61697401,290*100%=100%

Współczynnik ogólnego poziomu zadłużenia

Udział zobowiązań krótkoterminowych w zobowiązaniach ogółem

Dla poprzedniego roku

36,7%

100%

Dla bieżącego roku

47,5%

100%

4. RENTOWNOŚĆ

Marża zysku ze sprzedaży = zysk netto/ sprzedaż

Dla poprzedniego roku:

Marża zysku ze sprzedaży =7115820,11/418068147,94=1,7%
Dla bieżącego roku: Marża zysku ze sprzedaży =1747322,83/363273160,08=0,48%

Marża zysku ze sprzedaży

Dla poprzedniego roku

1,7%

Dla bieżącego roku

0,48%


dodaj do flakera

Brak możliwości komentowania.